Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông báo v/v dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
2. Hướng dẫn tiêu chuẩn Đại biểu đi dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
3. Giấy triệu tập cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
4. Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
5. Giấy xác nhận dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
6. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
7. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động | TẢI VỀ
9. Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2019 | TẢI VỀ
10. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 | TẢI VỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thông báo về việc dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | TẢI VỀ
2. Hướng dẫn tiêu chuẩn đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | TẢI VỀ
3. Giấy triệu tập đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | TẢI VỀ
4. Giấy ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | TẢI VỀ
5. Giấy xác nhận dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | TẢI VỀ
6. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 | TẢI VỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

1. Thông báo về việc dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 | TẢI VỀ
2. Hướng dẫn tiêu chuẩn đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 | TẢI VỀ
3. Biên bản ủy quyền đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 | TẢI VỀ
4. Giấy ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 | TẢI VỀ
5. Giấy xác nhận dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 | TẢI VỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
2. Hướng dẫn tiêu chuẩn đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
3. Biên bản ủy quyền đại biểu đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
4. Giấy ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀ
5. Giấy xác nhận dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | TẢI VỀTư vấn miễn phí

Hãy để lại thông tin để chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.

Contact Me on Zalo
0204 3 558 402