Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông báo v/v dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
2. Hướng dẫn tiêu chuẩn Đại biểu đi dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
3. Giấy triệu tập cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
4. Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
5. Giấy xác nhận dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
6. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
7. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 | TẢI VỀ
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động | TẢI VỀ
9. Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2019 | TẢI VỀ
10. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 | TẢI VỀ

 Tư vấn miễn phí

Hãy để lại thông tin để chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.

Contact Me on Zalo
0204 3 558 402