Banner Contact

# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 Liên hệ khu vực sản xuất Bắc Giang Khu vực bắc giang.
2 Liên hệ khu vực sản xuất Lạng Giang Khu vực Lạng Giang
3 Liên hệ khu vực sản xuất Lục Nam Khu vực lục nam.