Notice: Undefined index: ie0242f3 in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/libraries/joomla/session/storage.php on line 1 Notice: Undefined index: za6b in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/libraries/joomla/error/error.php on line 1 Notice: Undefined index: i025 in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/plugins/system/jfdatabase/intercept.jdatabasemysql.php on line 1 Notice: Undefined index: lang in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/templates/pctnv3_has4t/index.php on line 2 Đại hộ đồng cổ đông
Notice: Undefined variable: setimagearray in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/modules/mod_jaslideshow2/mod_jaslideshow2.php on line 85 Notice: Undefined variable: orderby in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/modules/mod_jaslideshow2/mod_jaslideshow2.php on line 86 Notice: Undefined variable: sort in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/modules/mod_jaslideshow2/mod_jaslideshow2.php on line 86 Notice: Undefined index: i795f0 in /home/bggvn/domains/bgg.vn/public_html/modules/mod_jaslideshow2/tmpl/default.php on line 1

Đại hội đồng cổ đông

*** Năm 2016

I. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

   1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

II. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

    1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường nên năm 2016

*** Năm 2018

III. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

    A. Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông tham dự đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018

    B. Tài liệu Đại hội:

        1. Thông báo mời họp.

        2. Chương trình Đại hội.

       3. Mẫu xác nhận tham dự.

       4. Mẫu ủy quyền.

       5. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

       6. Đơn ứng cử thành viên HĐQT.

       7. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần. 

       8. Sơ yếu lý lịch ứng cử đề cử Ban Kiểm Soát

      9. Sơ yếu lý lịch ứng cử đề cử HĐQT.

    10. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát.

     11. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

     12. Giấy đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát.

     13. Giấy đề cử ứng cử thành viên HĐQT.

     14. Thông báo  về việc đề cử, ứng cử, thêm mới thành viên HĐQT, BKS.

     15. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên 2018.

     16. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

     17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

     18. Tờ trình chi trả thù lao Ban Kiểm Soát, HĐQT.

     19. Tờ trình bầu thành viên HĐQT.

     20. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017.

     C. Biên bản và nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

         1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

         2. Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

IV. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

     A. Quyết định - Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2023)

     B. Tài liệu Đại hội:

         1. Thông báo - Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2023)

         2. Chương trình - Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2023)

         3. Giấy xác nhận - Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2023)

         4. Giấy ủy quyền - Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2023)

        5. Báo cáo HĐQT, ban đổi mới doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017, 2018 về nội dung tách doanh nghiệp

        6. Tờ trình báo cáo giá trị tài sản, vốn, nợ và phương án tách

        7. Tờ trình phân tách các khoản đầu tư tại công ty con, công ty liên kết

        8. Tờ trình báo cáo các khoản nợ phải trả và phương án phân tách nợ

        9. Tờ trình phương án sử dụng đất

     10. Tờ trình phương án sử dụng lao động

     11. Tờ trình dự kiến thông tin 03 doanh nghiệp thành lập mới

     12. Tờ trình danh sách cổ đông và đăng ký phần vốn của cổ đông nhỏ, cổ đông lớn về các khu vực

     13. Tờ trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ đông tại công ty bị tách

     14. Tờ trình phương án đăng ký cổ phiếu ưu đãi

     15. Tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty cổ phần - Tổng công ty may Bắc Giang

     16. Quy chế làm việc và biểu quyết

     17. Phương án sử dụng lao động

     18. Phụ lục danh sách cổ phần ưu đãi chuyển cổ phần phổ thông

    C. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

       1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

       2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

V. Đại hội cổ đông thành lập doanh nghiệp mới

      1. ĐHCĐ thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang - BGG

          1.1 Thông báo mời họp ĐHCĐ thành lập - BGG

          1.2 Chương trình họp ĐHCĐ thành lập - BGG

          1.3. Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thành lập - BGG (ủy quyền cá nhân)

          1.4. Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thành lập - BGG (ủy quyền theo nhóm)

          1.5. Tài liệu ĐHCĐ thành lập - BG

               1.5.1. Dự thảo Điều lệ và tổ chức hoạt động CTCP - Tổng Công ty may Bắc Giang - BG

          1.6. Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 3/6/2018.

          1.7. Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 3/6/2018.

       2. ĐHCĐ thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang - LGG

           2.1 Thông báo mời họp ĐHCĐ thành lập - LGG

           2.2 Chương trình họp ĐHCĐ thành lập - LGG

           2.3 Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thành lập - LGG

           2.4. Tài liệu ĐHCĐ thành lập LGG

               2.4.1 LGG - Thông báo đề cử, ứng cử, bầu bổ sung TVHĐQT, BKS

               2.4.2 LGG - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT, BKS

               2.4.3 LGG - Tờ trình - Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty

               2.4.4 LGG - Tờ trình - Bầu thành viên HĐQT,  BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)

               2.4.5 LGG -Tờ trình - Chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả 2018  

               2.4.6 LGG -Tờ trình - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2017

               2.4.7 Quy chế làm việc và biểu quyết

               2.4.8 Dự thảo điều  lệ LGG

       3. ĐHCĐ thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang - LN

           3.1 Thông báo mời họp ĐHCĐ thành lập - LN

           3.2 Chương trình họp ĐHCĐ thành lập - LN

           3.3 Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thành lập - LN

 

Last Updated (Monday, 09 July 2018 17:45)

 

Báo cáo

1. Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2017 

2. Báo cáo tài chính kiểm toán Quý II - 2018

Last Updated (Tuesday, 14 August 2018 16:59)

 

Thông tin cổ đông

1. Quyết định bổ nhiệm:

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Nguyễn Hữu Phải - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Lưu Tiến Chung - Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Hoàng Văn Lược -  Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Lưu Tiến Chung - Tổng Giám Đốc

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Hoàng Văn Lược - Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Nguyễn Văn Tứ - Phó Tổng Giám Đốc

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Nguyễn Hữu Hùng - Phó Tổng Giám Đốc

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Nguyễn Văn Thiện - Phó Tổng Giám Đốc

Quyết định bổ nhiệm Đ/C Nguyễn Văn Thắng - Phó Tổng Giám Đốc

2. Thông Báo: Chốt sổ cổ đông phục vụ chia tách công ty

3. Giấy Mời: Họp nhóm cổ đông nhỏ

4. Mẫu phiếu đăng ký phần vốn cổ phần them khu vực tách doanh nghiệp

 

Last Updated (Thursday, 29 March 2018 10:57)

 

Hội đồng quản trị

I. Biên bản Họp HĐQT

    1. Biên bản họp HĐQT ngày 26/1/2018

    2. Biên bản họp HĐQT ngày 06/06/2018

II. Nghị quyết của HĐQT v/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty

Last Updated (Monday, 09 July 2018 17:54)

 

Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016

Last Updated (Sunday, 19 November 2017 15:37)

 
More Articles...